Путин даде 1.5 млрд. на Лукашенко

Снимка: Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ñ ýêñïåðòàìè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé è ìåðàì ïî åå ïðîôèëàêòèêå. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Владимир Путин обеща да отпусне спешен кредит от 1.5 млрд. долара на Беларус плюс военен резерв – контингент за бързо реагиране само в случай, че се стигне до въоръжени сблъсъци в другата част от Съюзната държава между двете страни.

Това стана по време на среща между руския държавен глава и колегата му Александър Лукашенко. Путин все пак обеща, че Русия няма да се меси в Беларус, но също така посъветва и другите страни да не се месят.

Малко по-късно лидерът на Кремъл получи обаждане от Еманюел Макрон. Двамата обсъдиха разговора между Путин и Лукашенко, както и Донбас и неспазването на Минските споразумения от страна на Украйна, за което Русия има претенции.

Двамата лидери също обсъдиха възможността за предоставяне на биологични материали от страна на Русия за Алексей Навални. Той е руски гражданин, но въпреки това Германия не предава материалите, въпреки искането на генералната прокуратура в Москва.

Още:  Над 200 000 жертви на COVID-19 в САЩ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *