Над 1 100 000 жертви на COVID-19 по света

Снимка: Sergei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñ ïàöèåíòîì â ðåàíèìàöèè âðåìåííîãî ãîñïèòàëÿ íà òåððèòîðèè ÃÊÁ ¹15 èìåíè Î.Ì. Ôèëàòîâà, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

Броят на хората по света, които са загубили битката с новия коронавирус, е преминал 1100 000 души, според Worldometer, който събира данни за COVID-19 от цял свят.

Броят на загиналите от вируса е достигнал 1 101 420 души, докато броят на заразилите се в света в момента е 39 105 472 души.

Най-голям брой смъртни случаи са регистрирани в САЩ – 222 656.

Следват Бразилия със 152 460 смъртни случая, Индия със 112 144, Мексико с 84 898, Великобритания с 43 293, Италия с 36 372, Испания с 33 553, Перу с 33 512, Франция с 33 125 и Иран с 29 605.

COVID-19, който беше открит за първи път през декември в китайската провинция Ухан, се разпространи в 189 страни и региони.

Повече от 29,3 милиона души по света са се възстановили от вируса.

Още:  Зимни бури приближават Европа и Балканите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *