Гломб: Трябва да се страхуваме от вируса, а не от ваксината

Снимка: Yegor Aleyev/TASS Ðîññèÿ. Êàçàíü. Âàêöèíà äëÿ ïðîôèëàêòèêè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19 "Ãàì-ÊÎÂÈÄ-Âàê" (òîðãîâàÿ ìàðêà "Ñïóòíèê V") âî âðåìÿ âàêöèíàöèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå ¹20. Åãîð Àëååâ/ÒÀÑÑ

„През 2021 г. колективният имунитет няма да бъде постигнат. Това твърди Центърът за контрол на заболяванията. Така се създава необходимостта от производство на много дози от ваксината. Технологично време изисква и убеждението на хората, че трябва да се страхуваме от вируса, а не от ваксината”. Това обясни ръководителят на отдел „Вирусология” в НЦЗПБ доц. Любомира Николаева – Гломб в студиото на „Здравей, България”

Тя коментира разпространението на вируса у нас, като отчете тенденцията за трайно намаляване на новите случаи.

„Мисля, че все още не е време за разхлабване на мерките. Някои страни, при спад, си позволиха такова сваляне на ограниченията и веднага се получи…”, коментира специалистът.

Според нея темповете на ваксиниране в страната вървят добре. „Вече имам доста колеги на първа линия, които са имунизирани, и смея да твърдя, че нямат никакви оплаквания, с изключения на стандартното зачервяване на мястото на поставяне”, добави Гломб.

„За ваксината на „Модерна” трябва да знаем, че е достатъчно ефективна. Хората, които желаят да се ваксинират, на 94% ще изградят имунитет, обясни доц. Гломб.

Още:  Здравният министър: Не можем да освободим мерките изведнъж

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *