Още една зала за имунизация във ВМА

Снимка: Yegor Aleyev/TASS Ðîññèÿ. Êàçàíü. Âàêöèíà äëÿ ïðîôèëàêòèêè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19 "Ãàì-ÊÎÂÈÄ-Âàê" (òîðãîâàÿ ìàðêà "Ñïóòíèê V") âî âðåìÿ âàêöèíàöèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå ¹20. Åãîð Àëååâ/ÒÀÑÑ

Във Военномедицинска академия (ВМА) е разкрита днес втора зала, в която да се осъществява имунизацията срещу Covid-19, съгласно Националния ваксинационен план, и обявените „зелени коридори“, съобщиха на официалната си страница във Фейсбук от лечебното заведение.

Залата дава възможност на всички граждани, които желаят, да се ваксинират с препарата на „АстраЗенека“. В нея могат да се ваксинират по 20 души едновременно.

За последните няколко дни във ВМА са ваксинирани над 3 хиляди души, отбелязват от лечебното заведение.

Още:  Маските на открито в Кюстендил остават до 7 март

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *