Броят на жертвите на коронавируса в САЩ надхвърли половин милион

Снимка: Sergei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñ ïàöèåíòîì â ðåàíèìàöèè âðåìåííîãî ãîñïèòàëÿ íà òåððèòîðèè ÃÊÁ ¹15 èìåíè Î.Ì. Ôèëàòîâà, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

Броят на починалите в САЩ след коронавирусна инфекция надхвърли половин милион. На специална церемония по повод мрачния рекорд президентът Джо Байдън призова американците към минута мълчание в памет на жертвите на коронавируса в страната.

„500 071 са починалите. Повече американци са загубили живота си за една година в тази пандемия, отколкото в Първата световна война, Втората световна война и Виетнамската война взети заедно. В САЩ жертвите на вируса са повече от която и да е било друга страна по света“, каза американският президент.

Починалите в САЩ са 19 процента от всички жертви на коронавируса по света. Броят на заразените вече надхвърли 28 милиона. Байдън призова сънародниците си да не забравят жертвите, но и да не губят кураж. На церемонията бяха запалени свещи в памет на жертвите на пандемията.

По разпореждане на Байдън, от днес знамената на федералните учреждения ще бъдат спуснати наполовина в знак на траур за жертвите на Ковид-19 в продължение на пет дни.

Още:  Лекарите в Гърция излизат на 24-часова стачка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *